Miljömål

PurPartner har som övergripande miljömål att alla processer ständigt ska förbättras för att minimera miljöpåverkan. Det är ett mål som ständigt kommuniceras och ska vara en grundsten i alla beslut.

Vi på PurPartner AB tar ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar hela tiden att minimera våra utsläpp.
  • Vi ska vara ett preventivt företag när det gäller miljöpåverkan.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer alltid det mest miljövänliga alternativet.
  • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Vill du veta mer?

KVALITET / MILJÖ ANSVARIG

Matilda Aldrin

+46 (0) 73-0820376

matilda.aldrin@purpartner.se